Magellan Health

Magellan of Virginia

Disclaimer

IF YOU HAVE A MEDICAL EMERGENCY, IMMEDIATELY CALL 911 TO GET PROMPT MEDICAL ATTENTION.

The information on this website is not to be construed as medical advice or recommendations or as a substitute for professional medical advice and is not a substitute for consultation with a qualified physician. You should consult with a physician or other healthcare professional for any healthcare concerns including without limitation before you take any prescription or over the counter drugs. The information provided on this website does not replace the relationship that exists between patients and their physicians or other healthcare professionals. Never disregard your physician's or other healthcare provider's advice or delay seeking their advice as a result of anything you have read on this website. All materials and information contained herein is provided "as is" and is for educational purposes only. Reliance on any information provided on this website or otherwise from Magellan Health Services and its subsidiaries and affiliates (“Magellan”) is solely at your own risk.

Please see Terms and Conditions and Privacy Policy for further information that governs your use of this website.  If you do not agree to all of the Terms and Conditions, Privacy Policy and Disclaimer, you may not access or use this website. Magellan may revise and update this Disclaimer from time to time without notice. Your continued use of this website means you accept those changes.

Magellan Healthcare, Inc., d/b/a Magellan  of Virginia (hereinafter Magellan) complies with applicable Federal civil rights laws and does not discriminate on the basis of race, color, national origin, age, disability, or sex. Magellan does not exclude people or treat them differently because of race, color, national origin, age, disability, or sex.

Magellan:

Provides free aids and services to people with disabilities to communicate effectively with us, such as:

○ Qualified sign language interpreters

○ Written information in other formats (large print, audio, accessible electronic formats, other formats)

○ Provides free language services to people whose primary language is not English, such as:

○ Qualified interpreters

○ Information written in other languages

 

If you need these services, contact:

Civil Rights Coordinator, Corporate Compliance Department

6950 Columbia Gateway Drive 

Columbia MD  21046

Telephone: 800-424-7721

Fax: 410-953- 5207

Email: compliance@magellanhealth.com

If you believe that Magellan has failed to provide these services or discriminated in another way on the basis of race, color, national origin, age, disability, or sex, you can file a grievance with the Quality Director, 1-800-424-4046, TDD: 1-800-424-4048; TTY: 711. You can file a grievance in person or by mail, fax, or email. If you need help filing a grievance, Quality Director is available to help you. You can also file a civil rights complaint with the U.S. Department of Health and Human Services, Office for Civil Rights electronically through the Office for Civil Rights Complaint Portal, available at https://ocrportal.hhs.gov/ocr/portal/lobby.jsf, or by mail or phone at: U.S. Department of Health and Human Services, 200 Independence Avenue SW., Room 509F, HHH Building, Washington, DC 20201, 1-800-868-1019, 800-537-7697 (TDD).

Complaint forms are available at http://www.hhs.gov/ocr/office/file/index.html.

Si usted, o alguien a quien usted está ayudando, tiene preguntas acerca de Magellan Healthcare, Inc., d/b/a Magellan of Virginia, tiene derecho a obtener ayuda e información en su idioma sin costo alguno. Para hablar con un intérprete, llame al 1-800-424-4046 (TDD: 1-800-424-4048 TTY: 711).

 

만약 귀하 또는 귀하가 돕고 있는 어떤 사람이 Magellan Healthcare, Inc., d/b/a Magellan of Virginia, 에 관해서 질문이 있다면 귀하는 그러한 도움과 정보를 귀하의 언어로 비용 부담없이 얻을 수 있는 권리가 있습니다. 그렇게 통역사와 얘기하기 위해서는 1-800-424-4046 (TDD: 1-800-424-4048 TTY: 711) ]로 전화하십시오.

Nếu quý vị, hay người mà quý vị đang giúp đỡ, có câu hỏi về Magellan Healthcare, Inc., d/b/a Magellan of Virginia, quý vị sẽ có quyền được giúp và có thêm thông tin bằng ngôn ngữ của mình miễn phí. Để nói chuyện với một thông dịch viên, xin gọi 1-800-424-4046 (TDD: 1-800-424-4048 TTY: 711).

如果您,或是您正在協助的對象,有關於[插入SBM項目的名稱 Magellan Healthcare, Inc., d/b/a Magellan of Virginia 方面的問題,您有權利免費以您的母語得到幫助和訊息。洽詢一位翻譯員,請撥電話 [在此插入數字 1-800-424-4046 (TDD: 1-800-424-4048 TTY: 711).

 

تامولعملاو ةدعاسملا ىلع لوصحلا يف قحلا كيدلف ، Magellan of Virginia صوصخب ةلئسأ هدعاست صخش ىدل وأ كيدل ناك نإ

. 1-800-424-4046 (TDD: 1/800-424-4046 TTY: 711) ـب لصتا مجرتم عم ثدحتلل .ةفلكت ةيا نود نم كتغلب ةيرورضلا

 

Kung ikaw, o ang iyong tinutulangan, ay may mga katanungan tungkol sa Magellan Healthcare, Inc., d/b/a Magellan of Virginia, may karapatan ka na makakuha ng tulong at impormasyon sa iyong wika ng walang gastos. Upang makausap ang isang tagasalin, tumawag sa 1-800-424-4046 (TDD: 1-800-424-4048 TTY: 711).

اگر شما، يا کسی کە شما بە او کمک ميکنيد ، سوال در مورد

           ، داشتە باشيد حق اين را داريد کە کمک Magellan Healthcare, Inc., d/b/a Magellan of Virginia,

      1-800-424-4046 (TDD: 1-800-424-4048 TTY: 711) و اطلاعات بە زبان خود را بە طور رايگان دريافت نماييد

            .تماس حاصل نماييد

እርስዎ፣ ወይም እርስዎ የሚያግዙት ግለሰብ፣ ስለ Magellan Healthcare, Inc., d/b/a Magellan of Virginia ጥያቄ ካላችሁ፣ ያለ ምንም ክፍያ በቋንቋዎ እርዳታና መረጃ የማግኘት መብት አላችሁ። ከአስተርጓሚ ጋር ለመነጋገር፣ 1-800-424-4046 (TDD: 1-800-424-4048 TTY: 711) ይደውሉ።

 

نابز ینپا وک ںونود پا وت ،ںيم ےراب ےک Magellan Healthcare, Inc., d/b/a Magellan of Virginia ےہ لاوس وک ںونود پا روا ںيہ ےہر ےد ددم وک یسک پا رگا

۔ںيرک نوف 1-800-424-4046 (TDD: 1-800-424-4048 TTY: 711) ،ےيل ےک ےنرک تاب ےس نامجرت ۔ےہ قح اک ےنرک لصاح تامولاعم روا ددم تفم ںيم

 

      Si vous, ou quelqu'un que vous êtes en train d’aider, a des questions à propos Magellan Healthcare, Inc., d/b/a Magellan of Virginia, vous avez le droit d'obtenir de l'aide et l'information dans votre langue à aucun coût. Pour parler à un interprète, appelez 1-800-424-4046 (TDD: 1-800-424-4048 TTY: 711).

Если у вас или лица, которому вы помогаете, имеются вопросы по поводу Magellan Healthcare, Inc., d/b/a Magellan of Virginia, то вы имеете право на бесплатное получение помощи и информации на вашем языке. Для разговора с переводчиком позвоните по телефону 1-800-424-4046 (TDD: 1-800-424-4048 TTY: 711).

यदि आपके ,या आप द्वारा सहायता ककए जा रहे ककसी व्यक्तत के Magellan Healthcare, Inc., d/b/a Magellan of Virginia  के बारे में प्रश्न हैं ,तो आपके पास अपनी भाषा में मुफ्त में सहायता और सूचना प्राप्त करने का अधिकार है। ककसी िुभाषषए से बात करने के लिए 1-800-424-4046 (TDD: 1-800-424-4048 TTY: 711) पर कॉि करें।

Falls Sie oder jemand, dem Sie helfen, Fragen zum Magellan Healthcare, Inc., d/b/a Magellan of Virginia haben, haben Sie das Recht, kostenlose Hilfe und Informationen in Ihrer Sprache zu erhalten. Um mit einem Dolmetscher zu sprechen, rufen Sie bitte die Nummer 1-800-424-4046 (TDD: 1-800-424-4048 TTY: 711) an.

যদি আপদি, অথবা আপদি অিয কাউকক সহায়তা করকেি, সম্পককে প্রশ্ন আকে Magellan Healthcare, Inc., d/b/a Magellan of Virginia, আপিার অদিকার আকে দবিা খরকে আপিার দিজস্ব ভাষাকত সাহাযয পাবার এবং তথয জািবার। অিুবািককর সাকথ কথা বলার জিয, কল করুি 1-800-424-4046 (TDD: 1-800-424-4048 TTY: 711).

I bale we, tole mut u ye hola, a gwee mbarga inyu Magellan Healthcare, Inc., d/b/a Magellan of Virginia, U gwee Kunde I kosna mahola ni biniiguene I hop wong nni nsaa wogui wo. I Nyu ipot ni mut a nla koblene we hop, sebel 1-800-424-4046 (TDD: 1-800-424-4048 TTY: 711).

Ọ bụrụ gị, ma o bụ onye I na eyere-aka, nwere ajụjụ gbasara Magellan Healthcare, Inc., d/b/a Magellan of Virginia, I nwere ohere iwenta nye maka na ọmụma na asụsụ gị na akwu gị ụgwọ. I chọrọ I kwụrụ onye-ntapịa okwu, kpọ 1-800-424-4046 (TDD: 1-800-424-4048 TTY: 711).

Bí ìwọ, tàbí ẹnikẹni tí o n ranlọwọ, bá ní ibeere nípa Magellan Healthcare, Inc., d/b/a Magellan of Virginia, o ní ẹtọ lati rí iranwọ àti ìfitónilétí gbà ní èdè rẹ láìsanwó. Láti bá ongbufọ kan sọrọ, pè sórí 1-800-424-4046 (TDD: 1-800-424-4048 TTY: 711)

 

Return to Top

Contact Us

Magellan Members
Toll-free:1-800-424-4046
TDD: 1-800-424-4048
TTY: 711
Email

Magellan Providers
For questions about credentialing, contracting, provider website issues or general provider concerns, please contact us or call 1-800-424-4536.

For claim, authorization, discharges or clinical questions: email or call 1-800-424-4046.

Fraud and Abuse
1-800-755-0850
Special Investigations Unit Email: SIU@magellanhealth.com.

For quality of care concerns, general questions or comments, please call:
Toll-free: 1-800-424-4046